Kwaliteit

Om de kwaliteit van de door ons geleverde hulpverlening te waarborgen volgen wij uiteraard de ontwikkelingen in het veld middels vakliteratuur, het deelnemen aan intervisie en bij- en nascholingen. Wij voldoen aan de eisen voor herregistratie en nemen deel aan ontwikkelingen in Routine Outcome Monitoring (ROM). Zowel Trees van Eijden als Hedy van Engen beschikken over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GBGGZ- Vrijgevestigden, waarin het gehele zorgproces voor de cliënt van binnenkomst tot nazorg beschreven staat. Zorginstituut Nederland registreert dit. Dit Kwaliteitsstatuut kunt u desgewenst op de praktijk inzien.

Wetgeving (privacy)

De hulpverlener legt een dossier aan met uw persoonsgegevens, het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. U heeft het recht het dossier in te zien na afspraak met uw behandelaar. Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier afgesloten. De psycholoog is wettelijk verplicht uw dossier 20 jaar te bewaren, waarna het vernietigd wordt. Uw gegevens vallen onder de privacywet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verschaft zonder uw toestemming.

Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent met uw behandelaar of behandeling raden wij u aan dit zo spoedig mogelijk met uw behandelaar te bespreken opdat er naar een oplossing van het probleem gezocht kan worden. Indien dit niet mogelijk is of niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u ook schriftelijk uw klacht indieinen bij onze praktijk o.v.v. klachtbehandeling. Wanneer ook dit geen oplossing biedt is de klachtenprodecure van de LVVP van toepassing: lvvp@kbsadvocaten.nl.

Regeling bij vakantie en calamiteiten

Bij afwezigheid (door vakantie, ziekte of calamiteit) kunnen cliënten van Trees van Eijden terecht bij Hedy van Engen en omgekeerd geldt voor cliënten van Hedy van Engen dat zij in dergelijke gevallen terecht kunnen bij Trees van Eijden. Indien dit praktisch niet mogelijk blijkt, verneemt u via onze voicemail bij welke collega u terecht kunt.